Římskokatolická farnost - děkanství

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Farnost - Boseň

Menu

farní kostel sv. Václava

O místu:

Kostel sv. Václava stojí na místě bývalého kostela sv. Jana Křtitele, jehož fragmenty jsou zazděny v ohradní zdi tamního hřbitova. Nynější kostel je hodnotnou vrcholně barokní stavbou. Nechala jej vystavit hraběnka Marie Alžběta z Valdštějna, roz. z Fürstenberka.

Barokní kostel byl vysvěcen 28. září v roce 1729.

Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Hlavní oltářní obraz „Zavraždění sv. Václava“ namaloval roku 1733 Jan Jiří Hertl. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a Zvěstování Panně Marii.

Kostel v současné době prochází generální opravou pláště; oprava krovu a věže již byla dokončena.

kostel Nanebevzetí Panny Marie (Solec)

O místu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Solci je gotického původu ze 14. století s renesanční, barokní a novogotickou úpravou.
Gotická jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií a věží si i přes pozdější úpravy zachovala základní hmotnou stavbu, podstatné části konstrukcí a detailů. Doplněny byly barokní přístavky předsíní a novogotická nástavba věže s novým zastřešením. Jednotlivé fáze úprav jsou patrné na průčelích.
Gotickou podobu si z velké části zachoval presbytář. Zachovaly se původní špalety gotických oken vyzděné z pískovcových tesaných kvádrů a části ostění s pozůstatky červených a bílých nátěrů. Bílé a červené nátěry jsou patrné i na kvádrech opěráků. Gotická okna byla bohužel při pozdějších úpravách narušena odstraněním kružeb a na některých místech i odsekáním části kvádrů na líci fasády. Poškozená místa byla doplentována cihlami a celek byl překryt omítkou. Dodatečně byly upravovány i opěráky. Části u krycích desek a říms byly v souvislosti s jejich výměnou přezděny.
Výrazněji zasáhly pozdější úpravy fasády lodi a sakristie zřízením nových oken. U věže gotizující nástavba horního patra v zásadě navázala na původní charakter fasád, které poznamenala pouze dílčími úpravami. Na gotické části věže se u původních otvorů zachovala ostění, vyzděná z pískovce.
Na průčelích kostela jsou dochovány omítky z několika stavebních fází. Na fasádách lodi, presbytáře a sakristie jsou na mnoha místech dochované a obnovené renesanční sgrafitové omítky. Uprostřed severní stěny lodi je sgrafitové omítce patrný fragment rytého oblouku, který by mohl být lemováním zazděného původního okna.
V současné době je dokončena generální oprava pláště kostela a nyní se pokračuje na pracích ve věži a byly zahájený záchranné práce i v interiéru kostela.

Webové stránky kostela

Přejít nahoru