Archandělé Michael, Gabriel a Rafael

 

Papež sv. Řehoř Veliký (+604) ve svém textu v souladu s tradicí podává výklad jmen tří archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela, kdy jméno každého z nich vyjadřuje i jeho jedinečné poslání. Koneckonců i samotný řecký výraz "angelos" znamená "poslaný".

 

Význam jmen Archandělů: Michael znamená „Kdo je jako Bůh", Gabriel pak „Moc Boží" a Rafael znamená „Lék Boží".

 

Archanděl Michael

 

archandel_michael A kdykoli se děje něco obzvlášť podivuhodného, ukazuje se, že je k tomu poslán Michael „Kdo je jako Bůh", aby ze samého skutku a jména bylo dáno na srozuměnou, že nikdo nedovede vykonat, co může vykonat jenom Bůh. Proto se také naznačuje, že onen dávný nepřítel, který zatoužil být podoben Bohu skrze pýchu a který říká: Na nebe vystoupím, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn, posadím se na hoře svědectví, na stranách severních, vystoupím nad oblaka, podoben budu Nejvyššímu (Iz 14,13-14), bude při skonání světa bojovat s archandělem Michaelem, kdy bude opuštěn ve své síle, maje propadnout konečnému trestu, jak je řečeno u Jana:

 

„Nastal boj s Michaelem archandělem (Zj 12,7), aby ten, který se v pýše zpupně chvástal podobností Bohu, pokořen od Michaela poznal, že skrze pýchu se nikdo nestane podobným Bohu."

 

Jako ochránce Božího lidu bojuje Michael i s úhlavním nepřítelem věřících – satanem, a právě v této podobě se s ním setkáváme ve 12. kapitole Zjevení svatého apoštola Jana.

 

Zde vede lítý boj s rudým drakem (majícím barvu krve násilně prolité v lidských dějinách), jenž symbolizuje utlačovatelskou moc. Michael v tomto boji hájí ženu a jejího právě narozeného syna, kteří představují Boží lid a církev, v níž je Kristus neustále přítomen (pozdější tradice bude v ženě spatřovat Ježíšovu matku Marii).

 

V knize zjevení se říká: „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zj 12,7–9) Michael je zde tedy vylíčen jako bojovník dobra, který přichází bránit spravedlivé a vyráží do boje proti utlačovatelským silám zla, jež se zahnízdily ve světových říších a rozpoutávají války.

 

Archanděl Gabriel

 

archandel_gabriel K Marii pak je vyslán Gabriel (srov. Lk 1,26), který je nazván „Síla Boží". Přicházel zvěstovat Toho, který se k přemožení vzdušných mocností rozhodl zjevit v ponížení. O Něm je žalmistou řečeno: Zdvihněte, knížata, brány své a pozdvihněte se, brány věčné, a vejde Král slávy. Kdo je ten Král slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. (Ž 23,9)

 

A opět: Pán mocností, On je Král slávy (tamtéž). Prostřednictvím Božích mocností tedy byl zvěstován Ten, který jakožto Pán mocností a mocný v boji přicházel bojovat proti mocnostem v povětří.

 

V Novém zákoně se ukazuje jako zvěstovatel příchodu Mesiáše. Nejprve se při obětování v jeruzalémském chrámu zjevuje otci Jana Křtitele Zachariášovi a potom Marii v jejím domě v Nazaretě. Slova, jimiž se anděl obrací k budoucí Kristově matce, se netýkají jen příslibu, že se jí narodí syn, jako tomu bylo u Zachariáše, ale už naznačují, jak přelomovou osobností Ježíš bude:

 

„Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“

 

Gabriel je tedy zvěstovatel mesiášských časů a ohlašovatelem ústřední události dějin spásy.

 

Archanděl Rafael

 

archandel_rafael Rafael pak se vykládá, jak jsme již řekli, jako „Lék Boží", neboť když se jako při lékařském úkonu dotkl Tobiášových očí, odstranil temnoty jeho slepoty (srov. Tob 11,7-13). Bylo tedy příhodné, aby ten, který byl poslán k léčení, byl nazýván „Lék Boží".

 

Rafael říká:

 

„Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.“

 

Je zřejmé, že poslání, s nimiž k lidem přicházejí Michael a Gabriel, mají oficiální podobu a týkají se dějin a celých národů, zatímco Rafael vystupuje jako anděl provázející člověka všedním životem, který na sebe bere lidskou podobu, aby nám byl co nejblíž a mohl nás vést životem jako opravdový „anděl strážný“. Je to přítel, jenž radí a povzbuzuje, je to viditelná přítomnost neviditelného Boha, nesmírně milujícího své tvory.

 

V Bibli se Rafael objevuje jen v knize Tobiáš, ale zmínky o něm nacházíme i v různých apokryfech. Pro svou moc uzdravovat je vzýván jako divotvůrce a jako patron všech, kdo se starají o nemocné.

 

Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den 2. října, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.

 

MODLITBA

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen