Seslání Ducha Svatého

Kým je Duch Svatý pro církev? – Duch Svatý je „osobou“. Tato jistota, kterou nám Ježíš přináší, se klade na vrchol každé reflexe o něm; Duch je jeden z Trojice, „v“ něhož věříme: „Věřím v Ducha Svatého…“. Nejde tedy pouze o předmět naší víry, ale o její východisko. Duch Svatý je dárcem, ale také darem – dar Boha Otce a vzkříšeného Krista církvi: „Dechl na ně a řekl jim: ,Přijměte Ducha Svatého.‘ “ Právě tento dar, který jsme dostali, chceme dnes objevit.

 

Na slavnosti Letnic přišli do Jeruzaléma židé ze všech zemí. Byli mezi nimi i proselyté, kteří byli rodem pohané a až později přijali židovskou nauku s obřízkou. Město bylo plné cizinců, což bylo znát nejen podle jazyků, kterými mluvili, ale i v oblečení po způsobu národů, ve kterých žili. Jejich pozornost upoutal hukot a to, co po něm nastalo. Z jednoho domu plni nadšení vyšli ti, o nichž se povídalo, že strachem zalezli, protože se přidali na stranu nepravého Mistra, který skončil na kříži. Někteří si to v první chvíli začali vysvětlovat tím, že asi hodně pili.

 

Petr vystoupil ze skupiny apoštolů a požádal o pozornost. Pak shromážděnému davu připomněl proroctví Joela o vylití Božího Ducha (viz Sk 2,17-21) po slova "každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn." Na ta slova pokračoval: 

"Izraelité! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká: ,Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce... nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení...´" (Sk 2,22-28)

Proroctví Davida Petr dál rozváděl a vysvětlil, že on mluvil o vzkříšení Krista, kterého Bůh vzkřísil a oni o jeho vzkříšení nyní vydávají svědectví. "Vzkříšený Ježíš byl povýšen po pravici Boží, od Otce přijal slíbeného Ducha, vylil ho, jak vidíte a slyšíte." (Sk 2,33)

 

Šlo o svědectví doplněné zázrakem jazyků, darem propůjčeným od Ducha Svatého, takže apoštolové mluvili řečí, kterou dříve neznali a nikdy se jí neučili. Jejich mocná slova vedla posluchače k tomu, že se apoštolů s opravdovou ochotou ptali, co mají dělat?

 

Petr jim odpověděl: "Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha Svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán náš Bůh." (Sk 2,38n)
 
 
duch_svaty

 

Také já, ty, vy všichni jsme povoláni k novému životu z darů Ducha Svatého. Stručný text jeho vzývání, kterým prosíme o jeho sedm darů, je v poznámce. Zvláštní svátostí (udělovanou jednou za život), v níž přijímáme Ducha Svatého, je svátost biřmování. Z ní žijeme tím, že užíváme darů Ducha Svatého a náš život se odvíjí v jeho síle. Žijeme-li láskou čerpanou z Boha a vzýváme-li Ducha sv. při všech zátěžových životních situacích, pak v síle svátosti je náš život plný milostí.

 

O svatodušních svátcích r. 2010 apoštolský exarcha Ladislav Hučko uvedl o naší potřebě Ducha Svatého: "K tomu, aby člověk navázal vztah s Kristem, se ho musí nejdříve dotknout Duch Svatý. V síle našeho křtu nám Duch Svatý niterně a osobně předává život, který má svůj zdroj v Otci a který se nám předává v Synu, v jeho slovech a svátostech."

 

Téhož dne papež Benedikt XVI. ve vatikánské bazilice připomenul: 
 
"O Letnicích se Duch Svatý ukazuje jako oheň. Jeho plamen sestoupil na shromážděné učedníky, vzňal se v nich a daroval jim nový žár Boží. Tak se uskutečňuje to, co předpověděl Pán Ježíš: ,Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!´ (Lk 12,49)."

 

Ten oheň má být patrný v našem životě, ale jako vzplanutí ohně závisí na vhodně použitém podpalu, tak náš život závisí na našem otevření se k příjímání milostí, které nám Bůh prostřednictvím svého Ducha pro zásluhy Syna nabízí.

 

MODLITBA

Bože, Ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen