Nanebevstoupení Páně

 

"JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY AŽ DO KONCE SVĚTA." (Mt 28,20)

Pán Ježíš dal tento příslib apoštolům při svém odchodu do nebeské slávy. Neznamená to vzdálení se v našem smyslu slova, vždyť Bůh je všudypřítomný a Ježíš se svým lidstvím i božstvím zůstává přítomný v Nejsvětější svátosti.

 

nanebevstoupeni_pane_small

Od svého zmrtvýchvstání se apoštolům zjevoval ve svém oslaveném těle, pod vnějšími rysy obyčejného lidství zakrývajícího slávu, kterou má od Otce. Nejen se ho dotýkali, ale s nimi i pojedl. Jeho tělo, ač skutečné, nepodléhalo zákonům hmoty, nechyběla mu možnost jíst, nýbrž nutnost.

 

My máme žít životem víry s Ježíšem, který zůstává ve skrytosti. Před zraky učedníků byl vyzdvižen a "oblak jim ho vzal z očí". Oblak je ve SZ viditelné znamení Boží přítomnosti. Podobně při proměnění Páně i zde je znamením skrytosti Boha, který právě ve své skrytosti je blízký a mocný, který je nad námi a přesto zcela v našem středu.

 

Podle slov Písma "byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici." (Mk 16,19). "Pravicí Otce rozumíme slávu a čest božství, kde ten, který existoval jako Boží Syn přede všemi věky jako Bůh a soupodstatný s Otcem, tělesně usedl poté, co se vtělil a co bylo jeho tělo oslaveno." (KKC 663)

 

Ježíš seslání Ducha svatého podmiňoval svým odchodem k Otci: "Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám." (Jan 16,7) O něm dále říká: "Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší... Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne." (Jan 16,13.15)

 

Skutky apoštolů nám u popisu nanebevstoupení uvádějí horu Olivovou, vzdálenou délku sobotní cesty (činící max.1100 m) /viz Sk 1,12/. Apoštol Pavel, když píše, že se Ježíš "zjevil více než pěti stům bratří najednou" (1 Kor 15,6), má zřejmě na mysli tuto událost.

 

Apoštolové se vrátili do horní místnosti, ve které v Jeruzalémě bydleli, a zde "jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." /Sk 1,14).

 

MODLITBA

 

Všemohoucí, věčný Bože, Tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do Tvé slávy. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen