Modlitba za nová kněžská povolání

 

Modlitba za nová kněžská povolání je modlitbou, která se zaměřuje na prosbu za Boží vedení a ochranu pro muže, kteří cítí povolání stát se knězem. Tato modlitba se často provádí v rámci bohoslužeb a může se konat jak individuálně, tak i ve společenství věřících.

Charakteristické prvky této modlitby zahrnují:

  • Prosbu za Boží vedení a ochranu pro muže, kteří cítí povolání ke kněžskému životu.
  • Odevzdání se Boží vůli a prosbu o posvěcení kněžských srdcí pro službu Kristovi a Církvi.
  • Dík za dar kněžského povolání a prosbu o Boží požehnání pro ty, kteří se vydají touto cestou.
  • Prosbu o posílení víry a lásky ke Kristu pro kněžské kandidáty, aby mohli být dobrými pastýři a svědky Božího království.

 

spolena_modlitba

MODLEME SE:

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. 
 
 
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostředníctvním svátosti smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění. 
 
 
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. 
 
 
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

 

Modlitba za nová kněžská povolání je velmi důležitou součástí církevního života a pomáhat k podpoře a posílení kněžského povolání, které je nezbytné pro život a růst Církve jako celku.