Apoštolát modlitby 2015

Verze pro tiskPDF verze

Modlitba apoštolátu se skládá z úvodní modlitby, úmyslů papeže a našich biskupů pro daný měsíc a závěrečných invokací k patronům misií.

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2014

LEDEN

1. Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.

2. Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.

3. Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.

ÚNOR

1. Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.

2. Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.

3. Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.

BŘEZEN

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.

2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.

3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

DUBEN

1. Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.

2. Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.

3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

KVĚTEN

1. Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.

3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.

ČERVEN

1. Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.

2. Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě.

3. Za církev, aby byla domovem a školou společenství.

ČERVENEC

1. Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky.

2. Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.

3. Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

SRPEN

1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.

3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

ZÁŘÍ

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.

2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.

3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.

ŘÍJEN

1. Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

2. Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.

3. Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

LISTOPAD

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.

3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

PROSINEC

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.

2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.

3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás.

PřílohaVelikost
AM_2015.pdf358.31 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer