Apoštolát modlitby - modlitba se Svatým otcem a s našimi biskupy

Verze pro tiskPDF verze

Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávájí se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013
1. úmysl všeobecný
2. úmysl misijní
3. úmysl našich biskupů


LEDEN
1. Aby v tomto roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něj.
2. Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
3. Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.


ÚNOR
1. Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
2. Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
3. Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.


BŘEZEN
1. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
3. Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.


DUBEN
1. Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
2. Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
3. Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.


KVĚTEN
1. Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
2. Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
3. Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.


ČERVEN
1. Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
2. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
3. Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.


ČERVENEC
1. Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.


SRPEN
1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
2. Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
3. Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.


ZÁŘÍ
1. Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.


ŘÍJEN
1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
2. Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.


LISTOPAD
1. Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
2. Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
3. Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.


PROSINEC
1. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

 

(převzato ze stránek České provincie Tovaryšstva Ježíšova)

PřílohaVelikost
AM_2013.pdf199.84 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer